Publicitatea declaratiei de casatorie

                  R O M Â N I A

         JUDEÞUL  BOTOÂ?ANI

PRIMÃRIA COMUNEI COPÃLÃU

  Nr.  8263  din  28 decembrie  2022    

 

 

 

P U B L I C A Þ I E

 

 

Astãzi 28 decembrie 2022 a fost înregistratã declaraþia de cãsãtorie a d-lui Helici Constantin-Cosmin, în vârstã de 22 ani, cu domiciliul în comuna Copãlãu, sat Cerbu, str. Sat Nou nr. 33, judeþul BotoÂ?ani Â?i a d-rei Helici Iuliana, în vârstã de 20 ani, cu domiciliul  în comuna Copãlãu, sat Copãlãu, str. Prunului nr. 1, judeþul BotoÂ?ani.

În temeiul prevederilor art. 283, alin. 2 din Codului civil, orice persoanã poate face opunere la aceastã cãsãtorie, dacã are la cunoÂ?tinþã de existenþa unei piedici legale, ori dacã mai multe cerinþe ale legii nu sunt îndeplinite.

Opunerea la cãsãtorie se va face în scris, cu arãtarea dovezilor pe care se întemeiazã, în termen de 10 zile de la data afiÂ?ãrii publicaþiei.

Oficierea cãsãtoriei va avea loc în data de 8 ianuarie 2023.

 

 

OFIÞER DE STARE CIVILÃ,

 

Moisa Mihai