Localizare Copălău
  Judeþul Botoºani este situat în extremitatea nord-esticã a României ºi se învecineazã la sud cu judeþul laºi, la vest cu judeþul Suceava, la nord ºi est cu Ucraina ºi Republica Moldova. Intre aceste coordonate, comuna Copãlãu este amplasatã în partea sudicã a judeþului Botoºani, fiind învecinatã la nord cu comuna Suliþa, la sud ºi est cu oraºul Flãmânzi, la vest ºi nord-vest cu comunele Coºula ºi Bãluºeni. Suprafaþa comunei Copãlãu este de 4. 346 ha teren; populaþia totalã a comunei este de 4. 184 locuitori, dispersatã în trei sate: Copãlãu - care este ºi reºedinþa comunei, cu 2. 726 persoane, Cotu - 648 persoane ºi Cerbu - 810 persoane. Teritoriul comunei Copãlãu face parte din Câmpia Moldovei, subdiviziunea denumitã Dealurile Cozancea-Guranda. Spre deosebire de zona Dealul Mare - Tudora, care se aflã în sud-vestul comunei ºi care are cele mai mari înãlþimi din judeþ prin Dealul Mare - 587 metri ºi Holm - 556 metri, dealurile Copãlãului sunt mai scunde, cel mai înalt fiind Cerbu, cu o înãlþime de 262 metri.
       

"Google Maps"   Copălău, Judeţul Botoşani, Romania