Economie Copălău
Categorii Economie
Economia comunei Copãlãu este de tip agrar, majoritatea locuitorilor practicând agricultura. Se cultivã grâu, porumb, orz-orzoaicã, plante pentru furaje, legume ºi pe suprafeþe mai mici floarea soarelui, ovãz, rapiþã. Usturoiul se cultivã pe suprafeþe mai mari, terenul existent permiþând obþinerea unor producþii de calitate. Dupã anul 1990 au apãrut mici asociaþii agricole, unitãþi comerciale pentru desfacerea mãrfurilor cu amãnuntul ºi de alimentaþie publicã. In prezent activeazã 45 agenþi economici. Mica industrie ºi serviciile cãtre populaþie sunt puþin dezvoltate: funcþioneazã un atelier de împletituri în satul Cotu ºi ghiºeele Poºtei ºi Romtelecomului. Infrastructura comunei este mediu dezvoltatã, în sensul cã cetãþenii au acces la apã potabilã ºi canalizare, marea majoritate a locuinþelor sunt racordate la reþeaua de energie electricã, iluminatul public funcþioneazã în toate satele comunei, instituþiile publice iºi desfãºoarã activitatea în sedii proprii, cu excepþia Cãminului cultural Copãlãu - propus a se construi în perioada urmãtoare; drumurile comunale sunt pietruite in totalitate iar cele sãteºti doar parþial; cetãþenii au acces la reþeaua de telecomunicaþii, la presa localã ºi centralã, la serviciile poºtale.