Noutăţi, Evenimente din Copălău


  Comuna Copălău, ca unitate administrativ-teritorială este persoană juridică de drept public, cu capacitate juridică deplină și patrimoniu propriu.Inapoi  
31 Iunie 2012 
Consiliul local al comunei Copălău, ca autoritate deliberativă și primarul comunei, ca autoritate executivă reprezintă comunitatea și exercită, în condițiile legii, competențe exclusive, competențe partajate și competențe delegate. Conform art. 10 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, modificată și completată prin Legea nr. 286/2006, autoritățile administrației publice locale administrează sau, după caz, dispun de resursele financiare, precum și de bunurile proprietate publică sau privată ale comunei, în conformitate cu principiul autonomiei locale. Consiliul local are inițiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități și anume: organizarea și funcționarea aparatului de specialitate al primarului, ale instituțiilor și serviciilor publice de interes local, dezvoltarea economico-socială și de mediu, gestionarea serviciilor furnizate către cetățeni, aprobă statutul comunei, administrează domeniile public și privat, aprobă bugetul local, contractează și/sau garantează împrumuturile bancare, stabilește și aprobă impozitele și taxele locale, aprobă documentațiile tehnico-economice pentru lucrările de investiții de interes local, aprobă strategiile de dezvoltare socio-economică și de mediu, hotărăște concesionarea sau închirierea bunurilor din domeniile public și privat și vânzarea bunurilor din domeniul privat, aprobă documentațiile de amenajare a teritoriului și de urbanism, atribuie și schimbă denumiri de străzi, de piețe și obiective de interes local, aprobă măsuri pentru dezvoltarea învățământului, culturii, sportului si turismului, protecției mediului înconjurător, dezvoltarea infrastructurii edilitare și al serviciilor comunitare: alimentare cu apă, gaz natural, canalizare, salubrizare, energie termică, iluminat public adoptă măsuri pentru punerea în valoare a resurselor naturale locale, sprijină activitatea cultelor religioase, hotărăște cooperarea sau asocierea cu persoane juridice române sau străine, cu alte administrații nublice locale din tară și din alte state, acordă titlul de cetățean de onoare al comunei etc. Patrimoniul public al comunei este compus din: două drumuri comunale, 94 drumuri sătești, un punct de colectare a deșeurilor menajere, un teren de sport, imobilele și terenul in care își desfășoară activitatea școlile și grădinițele, terenurile ocupate de magazinele Consumcoop și bazinele cu apă, terenul și imobilul căminului cultural Cotu, bloc locuințe A. 2, magazie bloc, terenul si sediul Primăriei in valoare totală de 17, 921. 673 lei. Patrimoniul privat al comunei este compus din 4,32 ha teren arabil și 160 ha pășune comunală, cu o valoare totală de 925. 360. 000 lei.